జోనాతన్‌ లీమన్‌

జోనాతన్‌ లీమన్‌

జోనాతన్ 9మార్క్స్ పుస్తకాలని అలాగే 9మార్క్స్ జర్నల్స్ ను ఎడిట్ చేస్తారు. అతను సంఘానికి సంబంధించిన అనేక విషయాలపై పుస్తకాల రచయిత కూడా. జోనాతన్ సదరన్ సెమినరీ నుండి MDiv మరియు యూనివర్శిటీ ఆఫ్ వేల్స్ నుండి ఎక్లెసియాలజీలో Ph.D ని సంపాదించారు. అతను మేరీల్యాండ్‌లోని షెవర్లీలో తన భార్య మరియు నలుగురు కుమార్తెలతో నివసిస్తున్నాడు, అక్కడ అతను షెవర్లీ బాప్టిస్ట్ చర్చిలో పాస్టర్ గా ఉన్నాడు.